یکشنبه, 01 بهمن 1396

روز وصل دوستداران یادباد


یادبادآن روزگاران یادباد


کامم ازتلخی غم چون زهرگشت


بانگ نوش شادخواران یادباد


گرچه یاران فارغند ازیادمن


ازمن ایشان راهزاران یادباد


مبتلاگشتم دراین بندو بلا

کوشش آن حق گزاران یادباد


گرچه صدرود است درچشمم مدام


زنده رود باغ کاران یاد باد


راز حافظ بعدازاین ناگفته ماند


ای دریغا رازداران یاد باد

حافظ