یکشنبه, 02 آبان 1395

خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به “حافظ”،

وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد.

دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده،

چند مثنوی، قطعات و رباعیات است.

وی به سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز درگذشت.

آرامگاه او در حافظیهٔ شیراز

 

 

1 نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 708
2 مجمع خوبی و لطف است عذار چو مَهَش 730
3 جز آستان تواَم در جهان پناهی نیست 726
4 بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم 651
5 حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم 732
6 در خرابات مغان گر گذر افتد بازم 773
7 ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی... 676
8 ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 640
9 دلا بسوز که سوز تو کارها بکند 665
10 بنال بلبل اگر با منت سر یاریست 662
11 در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 660
12 چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 625
13 شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 667
14 دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 705
15 گر زِ کوی تو بویی به من رساند باد 708
16 مـا ؛ بـی غـمـان مـسـت دل از دســـــت داده‌ایـم 947
17 بر سر آنم که گر ز دست برآید 650
18 زاهد! ايمن مشو از بازی غيرت، زنهار! 714
19 حاصل كارگهِ كَوْن و مكان اين همه نيست. 708
20 خوش است خلوت اگر یار یار من باشد ... 795
21 به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم 624
22 صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 805
23 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 664
24 در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 1121
25 حـال خـونـیـن دلان کـه گـویـد بـاز ؟ 792
26 گر از این منزل ویران به سوی خانه روم 853
27 دردم از یار است و درمان نیز هم 769
28 سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی 687
29 با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 667
30 ما درس سحر در ره میخانه نهادیم 805
31 صـنـما با غم عشق تو چه تدبير کنم 1172
32 بی مهر رخت روز مرا نور نماندست 695
33 من حاصل عمر خود ندارم جز غم 777
34 هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 916
35 امشب ز غمت میان خون خواهم خفت 1000
36 بر سر بازار جانبازان منادی می‌زنند 639
37 دل منه بر دنیی و اسباب او 640
38 بیا ساقی آن می که حال آورد 1575
39 الا ای آهوی وحشی کجایی 1076
40 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد 650
41 زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد 795
42 یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد 639
43 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد 747
44 خوش است خلوت اگر یار یار من باشد 692
45 من و انکار شراب این چه حکایت باشد 639
46 راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 720
47 دمی با غم به سر بردن 687
48 یارم چو قدح به دست گیرد 675
49 دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد 705
50 بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد 714
51 مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت 774
52 صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 744
53 در خرابات مغان نور خدا می‌بینم 745
54 باز این چه شور است که..... 1189
55 من ترک عشق شاهد و ساغر نمیکنم 1046
56 سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ 1418
57 دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 634
58 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 645
59 یاری اندر کس نمی‌بینم یاران را چه شد؟ 1970
60 ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت 623
61 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 766
62 مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی 1021
63 بامدّعی مگویید اسرار عشق ومستی 775
64 ز کــوی یــار مـی آیـد نـسـیـم بـاد نـوروزی 2279
65 نـوبـهـار است درآن کوش که خوش دل باشی 816
66 هزار جهد بکردم که یار من باشی 776
67 ای دل آندم که خراب ازمی گلگون باشی 670
68 ایـن خرقه که من دارم دررهن شراب اولی 682
69 سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی 1096
70 هواخواه توام جانا ومی دانم که می دانی 819
71 گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی 899
72 ای که درکشتن ماهیچ مدارانکنی 654
73 بشنو این نکته که خودرا زغم آزاده کنی 832
74 ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی 659
75 تومگربرلب جویی به هوس بنشینی 742
76 ای بی خبربکوش که صاحب خبر شوی 958
77 سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی 717
78 درهمه دیر مغان نیست چو من شیدایی 717
79 سلامی چو بوی خوش آشنایی 1138
80 ای پــادشــه خــوبــان داد ازغــم تـنـهـایـی 773
81 می خواه و گل افشان کن ازدهرچه می جویی 838
82 الا ای آهوی وحشی کجایی 1007
83 هرروزدلم به زیرباری دگراست 664
84 امشب زغمت میان خون خواهم خفت 803
85 آن یار کز او خانه ی ما جای پری بود 1065
86 گوهر مخزن اسرار همان است که بود 936
87 دوش می آمد ورخساره برافروخته بود 783
88 دوش درحلقه ی ماقصه ی گیسوی توبود 822
89 یادبادآن که سرکوی توام منزل بود 637
90 پیش ازاینت بیش ازاین اندیشه ی عشّاق بود 816
91 یادبادآن که نهانت نظری بامابود 726
92 سالها دفترما درگرو صهبابود 618
93 بودآیاکه درمیکده ها بگشایند 715
94 گفتم:کیم دهان ولبت کامران کنند 859
95 آنان که خاک رابه نظرکیمیا کنند 1018
96 غلام نرگس مست توتاجدارانند 698
97 سمن بویان غبارغم چوبنشینند بنشانند 1104
98 درنظربازی ما بی خبران حیرانند 993
99 سروچمان من چرامیل چمن نمی کند 867
100 آن کیست کزروی کرم با ما وفاداری کند 782
101 طایردولت اگر باز گذاری بکند 635
102 دلا بسوز که سوزتو کارها بکند 769
103 بعدازاین دست من ودامن آن سروبلند 634
104 دوش دیدم که ملائک درمیخانه زدند 1834
105 دوش وقت سحرازغصَه نجاتم دادند 930
106 رسیدمژده که ایَام غم نخواهدماند 651
107 هرکه شدمحرم دل درحرم یاربماند 957
108 نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند 1013
109 صبابه تهنیت پیرمی فروش آمد 732
110 درنمازم خم ابروتوبایادآمد 680
111 زاهدخلوت نشین دوش به میخانه شد 736
112 یاری اندرکس نمی بینیم یاران راچه شد 1114
113 ستاره ای بدرخشیدوماه مجلس شد 990
114 روزهجران وشب فرقت یارآخرشد 818
115 نفس بادصبامشک فشان خواهدشد 1540
116 کی شعرترانگیزدخاطرکه حزین باشد 823
117 خوش است خلوت اگریاریارمن باشد 744
118 درازل پرتوحسنت زتجلَی دم زد 942
119 دلم جزمهرمهرویان طریقی برنمی گیرد 952
120 صباوقت سحربویی ززلف یارمی آرد 691
121 یادبادآن که زماوقت سفریادنکرد 625
122 سالهادل طلب جام جم ازمامی کرد 893
123 دیدی ای دل که غم عشق دگربارچه کرد 850
124 دلبربرفت ودلشدگان راخبرنکرد 708
125 دل ازمن بردوروی ازمن نهان کرد 727
126 بلبلی خون دلی خوردو... 675
127 سحربلبل حکایت باصباکرد 1009
128 بتی دارم که گرد گل زسنبل سایبان دارد 1363
129 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 1015
130 صوفی ازپرتو می رازنهانی دانست 669
131 حال دل باتوگفتنم هوس است 706
132 مطرب عشق عجب ساز ونوایی دارد 679
133 درخت دوستی بنشان که کام دل به بارآرد 767
134 پیرانه سرم عشق جوانی به سرافتاد 902
135 دیریست که دلدارپیامی نفرستاد 766
136 حسن توهمیشه درفزون باد 679
137 روز وصل دوستداران یادباد 806
138 زان یاردلنوازم شکریست باشکایت 1024
139 ای غایب از نظر به خدامی سپارمت 1154
140 یارب سببی سازکه .... 647
141 شنیده ام سخنی خوش که پیرکنعان گفت 692
142 ساقی بیاکه یار ز رخ پرده برگرفت 736
143 شربتی ازلب لعلش نچشیدیم وبرفت 662
144 گرزدست زلف مشکینت خطایی رفت رفت 688
145 عیب رندان مکن ای زاهدپاکیزه سرشت 783
146 دیدی که یارجزسرجوروستم نداشت 631
147 جزآستان توام درجهان پناهی نیست 741
148 خواب آن نرگس فتَان تو بی چیزی نیست 707
149 روشن ازپرتورویت نظری نیست 673
150 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 803
151 زاهدظاهرپرست ازحال ماآگاه نیست 920
152 مردم دیده ی ماجزبه رخت ناظرنیست 684
153 کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتانیست 724
154 یارب این شمع دل افروز 962
155 خوشترزعیش وصحبت وباغ وبهارچیست 729
156 مرحباای پیک مشتاقان 621
157 دل سراپرده ی محبت اوست 882
158 زگریه مردم چشمم نشسته درخون است 698
159 منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است 750
160 روزگاریست که سودای بتان دین من است 857
161 روضه ی خلدبرین خلوت درویشان است 906
162 صوفی ازپرتو می رازنهانی دانست 635
163 بی مهررخت روزمرانورنمانده است 652
164 رواق منظرچشم من آشیانه ی توست 748
165 هرگزم نقش تواز لوح دل وجان نرود 686
166 سینه از آتشِ دل در غمِ جانانه بسوخت 669
167 دل می‌رود ز دستم، صاحب دلان، خدا را! 767
168 هزار جهد بکردم که یار من باشی 1345
169 ٬کی شعر تر انگیزد٬ خاطر که حزین باشد 758
170 چراغ دیده ی شب زنده دار من گردی 730
171 چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 683
172 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست 753