چهارشنبه, 15 مهر 1394

خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به “حافظ”،

وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد.

دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده،

چند مثنوی، قطعات و رباعیات است.

وی به سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز درگذشت.

آرامگاه او در حافظیهٔ شیراز

 

 

1 نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 456
2 مجمع خوبی و لطف است عذار چو مَهَش 474
3 جز آستان تواَم در جهان پناهی نیست 476
4 بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم 404
5 حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم 455
6 در خرابات مغان گر گذر افتد بازم 498
7 ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی... 460
8 ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 381
9 دلا بسوز که سوز تو کارها بکند 457
10 بنال بلبل اگر با منت سر یاریست 412
11 در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 447
12 چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 415
13 شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 458
14 دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 476
15 گر زِ کوی تو بویی به من رساند باد 479
16 مـا ؛ بـی غـمـان مـسـت دل از دســـــت داده‌ایـم 686
17 بر سر آنم که گر ز دست برآید 434
18 زاهد! ايمن مشو از بازی غيرت، زنهار! 498
19 حاصل كارگهِ كَوْن و مكان اين همه نيست. 465
20 خوش است خلوت اگر یار یار من باشد ... 580
21 به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم 411
22 صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 588
23 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 453
24 در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 913
25 حـال خـونـیـن دلان کـه گـویـد بـاز ؟ 566
26 گر از این منزل ویران به سوی خانه روم 663
27 دردم از یار است و درمان نیز هم 582
28 سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی 491
29 با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 477
30 ما درس سحر در ره میخانه نهادیم 619
31 صـنـما با غم عشق تو چه تدبير کنم 950
32 بی مهر رخت روز مرا نور نماندست 488
33 من حاصل عمر خود ندارم جز غم 556
34 هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 636
35 امشب ز غمت میان خون خواهم خفت 800
36 بر سر بازار جانبازان منادی می‌زنند 425
37 دل منه بر دنیی و اسباب او 429
38 بیا ساقی آن می که حال آورد 1307
39 الا ای آهوی وحشی کجایی 902
40 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد 471
41 زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد 533
42 یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد 444
43 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد 542
44 خوش است خلوت اگر یار یار من باشد 509
45 من و انکار شراب این چه حکایت باشد 462
46 راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 497
47 دمی با غم به سر بردن 485
48 یارم چو قدح به دست گیرد 454
49 دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد 491
50 بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد 492
51 مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت 479
52 صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 466
53 در خرابات مغان نور خدا می‌بینم 462
54 باز این چه شور است که..... 810
55 من ترک عشق شاهد و ساغر نمیکنم 685
56 سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ 1187
57 دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 422
58 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 453
59 یاری اندر کس نمی‌بینم یاران را چه شد؟ 1640
60 ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت 425
61 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 556
62 مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی 819
63 بامدّعی مگویید اسرار عشق ومستی 523
64 ز کــوی یــار مـی آیـد نـسـیـم بـاد نـوروزی 1967
65 نـوبـهـار است درآن کوش که خوش دل باشی 596
66 هزار جهد بکردم که یار من باشی 534
67 ای دل آندم که خراب ازمی گلگون باشی 441
68 ایـن خرقه که من دارم دررهن شراب اولی 472
69 سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی 776
70 هواخواه توام جانا ومی دانم که می دانی 614
71 گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی 655
72 ای که درکشتن ماهیچ مدارانکنی 457
73 بشنو این نکته که خودرا زغم آزاده کنی 555
74 ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی 452
75 تومگربرلب جویی به هوس بنشینی 499
76 ای بی خبربکوش که صاحب خبر شوی 728
77 سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی 508
78 درهمه دیر مغان نیست چو من شیدایی 487
79 سلامی چو بوی خوش آشنایی 864
80 ای پــادشــه خــوبــان داد ازغــم تـنـهـایـی 523
81 می خواه و گل افشان کن ازدهرچه می جویی 614
82 الا ای آهوی وحشی کجایی 768
83 هرروزدلم به زیرباری دگراست 458
84 امشب زغمت میان خون خواهم خفت 602
85 آن یار کز او خانه ی ما جای پری بود 795
86 گوهر مخزن اسرار همان است که بود 713
87 دوش می آمد ورخساره برافروخته بود 542
88 دوش درحلقه ی ماقصه ی گیسوی توبود 552
89 یادبادآن که سرکوی توام منزل بود 440
90 پیش ازاینت بیش ازاین اندیشه ی عشّاق بود 602
91 یادبادآن که نهانت نظری بامابود 516
92 سالها دفترما درگرو صهبابود 416
93 بودآیاکه درمیکده ها بگشایند 487
94 گفتم:کیم دهان ولبت کامران کنند 592
95 آنان که خاک رابه نظرکیمیا کنند 684
96 غلام نرگس مست توتاجدارانند 503
97 سمن بویان غبارغم چوبنشینند بنشانند 827
98 درنظربازی ما بی خبران حیرانند 738
99 سروچمان من چرامیل چمن نمی کند 584
100 آن کیست کزروی کرم با ما وفاداری کند 540
101 طایردولت اگر باز گذاری بکند 428
102 دلا بسوز که سوزتو کارها بکند 579
103 بعدازاین دست من ودامن آن سروبلند 437
104 دوش دیدم که ملائک درمیخانه زدند 1532
105 دوش وقت سحرازغصَه نجاتم دادند 622
106 رسیدمژده که ایَام غم نخواهدماند 444
107 هرکه شدمحرم دل درحرم یاربماند 730
108 نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند 777
109 صبابه تهنیت پیرمی فروش آمد 503
110 درنمازم خم ابروتوبایادآمد 436
111 زاهدخلوت نشین دوش به میخانه شد 477
112 یاری اندرکس نمی بینیم یاران راچه شد 794
113 ستاره ای بدرخشیدوماه مجلس شد 691
114 روزهجران وشب فرقت یارآخرشد 557
115 نفس بادصبامشک فشان خواهدشد 1156
116 کی شعرترانگیزدخاطرکه حزین باشد 591
117 خوش است خلوت اگریاریارمن باشد 501
118 درازل پرتوحسنت زتجلَی دم زد 623
119 دلم جزمهرمهرویان طریقی برنمی گیرد 636
120 صباوقت سحربویی ززلف یارمی آرد 447
121 یادبادآن که زماوقت سفریادنکرد 428
122 سالهادل طلب جام جم ازمامی کرد 686
123 دیدی ای دل که غم عشق دگربارچه کرد 579
124 دلبربرفت ودلشدگان راخبرنکرد 479
125 دل ازمن بردوروی ازمن نهان کرد 525
126 بلبلی خون دلی خوردو... 483
127 سحربلبل حکایت باصباکرد 755
128 بتی دارم که گرد گل زسنبل سایبان دارد 1040
129 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 658
130 صوفی ازپرتو می رازنهانی دانست 465
131 حال دل باتوگفتنم هوس است 496
132 مطرب عشق عجب ساز ونوایی دارد 469
133 درخت دوستی بنشان که کام دل به بارآرد 560
134 پیرانه سرم عشق جوانی به سرافتاد 674
135 دیریست که دلدارپیامی نفرستاد 527
136 حسن توهمیشه درفزون باد 438
137 روز وصل دوستداران یادباد 508
138 زان یاردلنوازم شکریست باشکایت 791
139 ای غایب از نظر به خدامی سپارمت 934
140 یارب سببی سازکه .... 450
141 شنیده ام سخنی خوش که پیرکنعان گفت 487
142 ساقی بیاکه یار ز رخ پرده برگرفت 506
143 شربتی ازلب لعلش نچشیدیم وبرفت 453
144 گرزدست زلف مشکینت خطایی رفت رفت 478
145 عیب رندان مکن ای زاهدپاکیزه سرشت 527
146 دیدی که یارجزسرجوروستم نداشت 444
147 جزآستان توام درجهان پناهی نیست 538
148 خواب آن نرگس فتَان تو بی چیزی نیست 484
149 روشن ازپرتورویت نظری نیست 453
150 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 602
151 زاهدظاهرپرست ازحال ماآگاه نیست 698
152 مردم دیده ی ماجزبه رخت ناظرنیست 494
153 کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتانیست 502
154 یارب این شمع دل افروز 710
155 خوشترزعیش وصحبت وباغ وبهارچیست 521
156 مرحباای پیک مشتاقان 423
157 دل سراپرده ی محبت اوست 676
158 زگریه مردم چشمم نشسته درخون است 465
159 منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است 555
160 روزگاریست که سودای بتان دین من است 619
161 روضه ی خلدبرین خلوت درویشان است 705
162 صوفی ازپرتو می رازنهانی دانست 441
163 بی مهررخت روزمرانورنمانده است 455
164 رواق منظرچشم من آشیانه ی توست 530
165 هرگزم نقش تواز لوح دل وجان نرود 471
166 سینه از آتشِ دل در غمِ جانانه بسوخت 468
167 دل می‌رود ز دستم، صاحب دلان، خدا را! 562
168 هزار جهد بکردم که یار من باشی 1091
169 ٬کی شعر تر انگیزد٬ خاطر که حزین باشد 542
170 چراغ دیده ی شب زنده دار من گردی 519
171 چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 471
172 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست 505