شنبه, 07 اسفند 1395

خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به “حافظ”،

وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد.

دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده،

چند مثنوی، قطعات و رباعیات است.

وی به سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز درگذشت.

آرامگاه او در حافظیهٔ شیراز

 

 

1 نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 778
2 مجمع خوبی و لطف است عذار چو مَهَش 802
3 جز آستان تواَم در جهان پناهی نیست 822
4 بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم 732
5 حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم 808
6 در خرابات مغان گر گذر افتد بازم 840
7 ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی... 745
8 ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 708
9 دلا بسوز که سوز تو کارها بکند 735
10 بنال بلبل اگر با منت سر یاریست 731
11 در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 739
12 چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 705
13 شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 751
14 دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 788
15 گر زِ کوی تو بویی به من رساند باد 787
16 مـا ؛ بـی غـمـان مـسـت دل از دســـــت داده‌ایـم 1028
17 بر سر آنم که گر ز دست برآید 733
18 زاهد! ايمن مشو از بازی غيرت، زنهار! 800
19 حاصل كارگهِ كَوْن و مكان اين همه نيست. 793
20 خوش است خلوت اگر یار یار من باشد ... 878
21 به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم 709
22 صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 895
23 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 755
24 در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 1206
25 حـال خـونـیـن دلان کـه گـویـد بـاز ؟ 885
26 گر از این منزل ویران به سوی خانه روم 955
27 دردم از یار است و درمان نیز هم 860
28 سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی 783
29 با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 755
30 ما درس سحر در ره میخانه نهادیم 895
31 صـنـما با غم عشق تو چه تدبير کنم 1281
32 بی مهر رخت روز مرا نور نماندست 790
33 من حاصل عمر خود ندارم جز غم 871
34 هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 1004
35 امشب ز غمت میان خون خواهم خفت 1080
36 بر سر بازار جانبازان منادی می‌زنند 734
37 دل منه بر دنیی و اسباب او 717
38 بیا ساقی آن می که حال آورد 1694
39 الا ای آهوی وحشی کجایی 1165
40 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد 728
41 زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد 895
42 یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد 724
43 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد 836
44 خوش است خلوت اگر یار یار من باشد 774
45 من و انکار شراب این چه حکایت باشد 719
46 راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 795
47 دمی با غم به سر بردن 770
48 یارم چو قدح به دست گیرد 753
49 دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد 783
50 بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد 787
51 مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت 868
52 صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 835
53 در خرابات مغان نور خدا می‌بینم 840
54 باز این چه شور است که..... 1291
55 من ترک عشق شاهد و ساغر نمیکنم 1158
56 سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ 1491
57 دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 699
58 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 707
59 یاری اندر کس نمی‌بینم یاران را چه شد؟ 2063
60 ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت 693
61 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 838
62 مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی 1099
63 بامدّعی مگویید اسرار عشق ومستی 841
64 ز کــوی یــار مـی آیـد نـسـیـم بـاد نـوروزی 2380
65 نـوبـهـار است درآن کوش که خوش دل باشی 892
66 هزار جهد بکردم که یار من باشی 853
67 ای دل آندم که خراب ازمی گلگون باشی 756
68 ایـن خرقه که من دارم دررهن شراب اولی 764
69 سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی 1206
70 هواخواه توام جانا ومی دانم که می دانی 900
71 گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی 977
72 ای که درکشتن ماهیچ مدارانکنی 718
73 بشنو این نکته که خودرا زغم آزاده کنی 927
74 ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی 736
75 تومگربرلب جویی به هوس بنشینی 831
76 ای بی خبربکوش که صاحب خبر شوی 1036
77 سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی 787
78 درهمه دیر مغان نیست چو من شیدایی 789
79 سلامی چو بوی خوش آشنایی 1226
80 ای پــادشــه خــوبــان داد ازغــم تـنـهـایـی 847
81 می خواه و گل افشان کن ازدهرچه می جویی 907
82 الا ای آهوی وحشی کجایی 1085
83 هرروزدلم به زیرباری دگراست 735
84 امشب زغمت میان خون خواهم خفت 879
85 آن یار کز او خانه ی ما جای پری بود 1148
86 گوهر مخزن اسرار همان است که بود 1026
87 دوش می آمد ورخساره برافروخته بود 862
88 دوش درحلقه ی ماقصه ی گیسوی توبود 919
89 یادبادآن که سرکوی توام منزل بود 727
90 پیش ازاینت بیش ازاین اندیشه ی عشّاق بود 905
91 یادبادآن که نهانت نظری بامابود 805
92 سالها دفترما درگرو صهبابود 724
93 بودآیاکه درمیکده ها بگشایند 810
94 گفتم:کیم دهان ولبت کامران کنند 959
95 آنان که خاک رابه نظرکیمیا کنند 1120
96 غلام نرگس مست توتاجدارانند 787
97 سمن بویان غبارغم چوبنشینند بنشانند 1201
98 درنظربازی ما بی خبران حیرانند 1084
99 سروچمان من چرامیل چمن نمی کند 970
100 آن کیست کزروی کرم با ما وفاداری کند 893
101 طایردولت اگر باز گذاری بکند 723
102 دلا بسوز که سوزتو کارها بکند 857
103 بعدازاین دست من ودامن آن سروبلند 717
104 دوش دیدم که ملائک درمیخانه زدند 1944
105 دوش وقت سحرازغصَه نجاتم دادند 1047
106 رسیدمژده که ایَام غم نخواهدماند 735
107 هرکه شدمحرم دل درحرم یاربماند 1045
108 نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند 1104
109 صبابه تهنیت پیرمی فروش آمد 822
110 درنمازم خم ابروتوبایادآمد 775
111 زاهدخلوت نشین دوش به میخانه شد 846
112 یاری اندرکس نمی بینیم یاران راچه شد 1248
113 ستاره ای بدرخشیدوماه مجلس شد 1081
114 روزهجران وشب فرقت یارآخرشد 917
115 نفس بادصبامشک فشان خواهدشد 1668
116 کی شعرترانگیزدخاطرکه حزین باشد 934
117 خوش است خلوت اگریاریارمن باشد 833
118 درازل پرتوحسنت زتجلَی دم زد 1043
119 دلم جزمهرمهرویان طریقی برنمی گیرد 1057
120 صباوقت سحربویی ززلف یارمی آرد 775
121 یادبادآن که زماوقت سفریادنکرد 707
122 سالهادل طلب جام جم ازمامی کرد 985
123 دیدی ای دل که غم عشق دگربارچه کرد 945
124 دلبربرفت ودلشدگان راخبرنکرد 795
125 دل ازمن بردوروی ازمن نهان کرد 818
126 بلبلی خون دلی خوردو... 770
127 سحربلبل حکایت باصباکرد 1132
128 بتی دارم که گرد گل زسنبل سایبان دارد 1453
129 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 1125
130 صوفی ازپرتو می رازنهانی دانست 774
131 حال دل باتوگفتنم هوس است 801
132 مطرب عشق عجب ساز ونوایی دارد 779
133 درخت دوستی بنشان که کام دل به بارآرد 871
134 پیرانه سرم عشق جوانی به سرافتاد 1012
135 دیریست که دلدارپیامی نفرستاد 861
136 حسن توهمیشه درفزون باد 774
137 روز وصل دوستداران یادباد 930
138 زان یاردلنوازم شکریست باشکایت 1128
139 ای غایب از نظر به خدامی سپارمت 1268
140 یارب سببی سازکه .... 747
141 شنیده ام سخنی خوش که پیرکنعان گفت 788
142 ساقی بیاکه یار ز رخ پرده برگرفت 829
143 شربتی ازلب لعلش نچشیدیم وبرفت 752
144 گرزدست زلف مشکینت خطایی رفت رفت 797
145 عیب رندان مکن ای زاهدپاکیزه سرشت 895
146 دیدی که یارجزسرجوروستم نداشت 721
147 جزآستان توام درجهان پناهی نیست 829
148 خواب آن نرگس فتَان تو بی چیزی نیست 802
149 روشن ازپرتورویت نظری نیست 772
150 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 888
151 زاهدظاهرپرست ازحال ماآگاه نیست 1023
152 مردم دیده ی ماجزبه رخت ناظرنیست 767
153 کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتانیست 816
154 یارب این شمع دل افروز 1065
155 خوشترزعیش وصحبت وباغ وبهارچیست 821
156 مرحباای پیک مشتاقان 709
157 دل سراپرده ی محبت اوست 970
158 زگریه مردم چشمم نشسته درخون است 798
159 منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است 839
160 روزگاریست که سودای بتان دین من است 948
161 روضه ی خلدبرین خلوت درویشان است 996
162 صوفی ازپرتو می رازنهانی دانست 731
163 بی مهررخت روزمرانورنمانده است 747
164 رواق منظرچشم من آشیانه ی توست 855
165 هرگزم نقش تواز لوح دل وجان نرود 781
166 سینه از آتشِ دل در غمِ جانانه بسوخت 763
167 دل می‌رود ز دستم، صاحب دلان، خدا را! 859
168 هزار جهد بکردم که یار من باشی 1456
169 ٬کی شعر تر انگیزد٬ خاطر که حزین باشد 848
170 چراغ دیده ی شب زنده دار من گردی 812
171 چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 750
172 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست 817