چهارشنبه, 11 آذر 1394

خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به “حافظ”،

وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد.

دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده،

چند مثنوی، قطعات و رباعیات است.

وی به سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز درگذشت.

آرامگاه او در حافظیهٔ شیراز

 

 

1 نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 483
2 مجمع خوبی و لطف است عذار چو مَهَش 507
3 جز آستان تواَم در جهان پناهی نیست 500
4 بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم 435
5 حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم 482
6 در خرابات مغان گر گذر افتد بازم 527
7 ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی... 484
8 ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 411
9 دلا بسوز که سوز تو کارها بکند 481
10 بنال بلبل اگر با منت سر یاریست 443
11 در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 467
12 چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 434
13 شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 485
14 دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 501
15 گر زِ کوی تو بویی به من رساند باد 505
16 مـا ؛ بـی غـمـان مـسـت دل از دســـــت داده‌ایـم 709
17 بر سر آنم که گر ز دست برآید 455
18 زاهد! ايمن مشو از بازی غيرت، زنهار! 521
19 حاصل كارگهِ كَوْن و مكان اين همه نيست. 491
20 خوش است خلوت اگر یار یار من باشد ... 606
21 به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم 436
22 صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 616
23 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 483
24 در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 946
25 حـال خـونـیـن دلان کـه گـویـد بـاز ؟ 588
26 گر از این منزل ویران به سوی خانه روم 688
27 دردم از یار است و درمان نیز هم 602
28 سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی 514
29 با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 495
30 ما درس سحر در ره میخانه نهادیم 640
31 صـنـما با غم عشق تو چه تدبير کنم 976
32 بی مهر رخت روز مرا نور نماندست 502
33 من حاصل عمر خود ندارم جز غم 585
34 هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 672
35 امشب ز غمت میان خون خواهم خفت 828
36 بر سر بازار جانبازان منادی می‌زنند 447
37 دل منه بر دنیی و اسباب او 462
38 بیا ساقی آن می که حال آورد 1335
39 الا ای آهوی وحشی کجایی 922
40 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد 488
41 زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد 561
42 یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد 477
43 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد 566
44 خوش است خلوت اگر یار یار من باشد 530
45 من و انکار شراب این چه حکایت باشد 481
46 راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 529
47 دمی با غم به سر بردن 512
48 یارم چو قدح به دست گیرد 482
49 دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد 526
50 بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد 517
51 مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت 512
52 صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 491
53 در خرابات مغان نور خدا می‌بینم 486
54 باز این چه شور است که..... 844
55 من ترک عشق شاهد و ساغر نمیکنم 721
56 سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ 1210
57 دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 445
58 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 477
59 یاری اندر کس نمی‌بینم یاران را چه شد؟ 1673
60 ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت 449
61 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 575
62 مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی 844
63 بامدّعی مگویید اسرار عشق ومستی 550
64 ز کــوی یــار مـی آیـد نـسـیـم بـاد نـوروزی 1995
65 نـوبـهـار است درآن کوش که خوش دل باشی 617
66 هزار جهد بکردم که یار من باشی 564
67 ای دل آندم که خراب ازمی گلگون باشی 468
68 ایـن خرقه که من دارم دررهن شراب اولی 490
69 سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی 819
70 هواخواه توام جانا ومی دانم که می دانی 635
71 گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی 679
72 ای که درکشتن ماهیچ مدارانکنی 485
73 بشنو این نکته که خودرا زغم آزاده کنی 585
74 ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی 475
75 تومگربرلب جویی به هوس بنشینی 526
76 ای بی خبربکوش که صاحب خبر شوی 753
77 سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی 530
78 درهمه دیر مغان نیست چو من شیدایی 513
79 سلامی چو بوی خوش آشنایی 889
80 ای پــادشــه خــوبــان داد ازغــم تـنـهـایـی 552
81 می خواه و گل افشان کن ازدهرچه می جویی 638
82 الا ای آهوی وحشی کجایی 800
83 هرروزدلم به زیرباری دگراست 483
84 امشب زغمت میان خون خواهم خفت 621
85 آن یار کز او خانه ی ما جای پری بود 834
86 گوهر مخزن اسرار همان است که بود 734
87 دوش می آمد ورخساره برافروخته بود 571
88 دوش درحلقه ی ماقصه ی گیسوی توبود 587
89 یادبادآن که سرکوی توام منزل بود 461
90 پیش ازاینت بیش ازاین اندیشه ی عشّاق بود 627
91 یادبادآن که نهانت نظری بامابود 545
92 سالها دفترما درگرو صهبابود 436
93 بودآیاکه درمیکده ها بگشایند 515
94 گفتم:کیم دهان ولبت کامران کنند 619
95 آنان که خاک رابه نظرکیمیا کنند 728
96 غلام نرگس مست توتاجدارانند 519
97 سمن بویان غبارغم چوبنشینند بنشانند 851
98 درنظربازی ما بی خبران حیرانند 763
99 سروچمان من چرامیل چمن نمی کند 614
100 آن کیست کزروی کرم با ما وفاداری کند 567
101 طایردولت اگر باز گذاری بکند 449
102 دلا بسوز که سوزتو کارها بکند 600
103 بعدازاین دست من ودامن آن سروبلند 458
104 دوش دیدم که ملائک درمیخانه زدند 1558
105 دوش وقت سحرازغصَه نجاتم دادند 663
106 رسیدمژده که ایَام غم نخواهدماند 464
107 هرکه شدمحرم دل درحرم یاربماند 766
108 نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند 804
109 صبابه تهنیت پیرمی فروش آمد 521
110 درنمازم خم ابروتوبایادآمد 453
111 زاهدخلوت نشین دوش به میخانه شد 500
112 یاری اندرکس نمی بینیم یاران راچه شد 822
113 ستاره ای بدرخشیدوماه مجلس شد 718
114 روزهجران وشب فرقت یارآخرشد 580
115 نفس بادصبامشک فشان خواهدشد 1196
116 کی شعرترانگیزدخاطرکه حزین باشد 615
117 خوش است خلوت اگریاریارمن باشد 523
118 درازل پرتوحسنت زتجلَی دم زد 649
119 دلم جزمهرمهرویان طریقی برنمی گیرد 670
120 صباوقت سحربویی ززلف یارمی آرد 476
121 یادبادآن که زماوقت سفریادنکرد 456
122 سالهادل طلب جام جم ازمامی کرد 707
123 دیدی ای دل که غم عشق دگربارچه کرد 608
124 دلبربرفت ودلشدگان راخبرنکرد 501
125 دل ازمن بردوروی ازمن نهان کرد 548
126 بلبلی خون دلی خوردو... 504
127 سحربلبل حکایت باصباکرد 785
128 بتی دارم که گرد گل زسنبل سایبان دارد 1084
129 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 705
130 صوفی ازپرتو می رازنهانی دانست 484
131 حال دل باتوگفتنم هوس است 521
132 مطرب عشق عجب ساز ونوایی دارد 495
133 درخت دوستی بنشان که کام دل به بارآرد 586
134 پیرانه سرم عشق جوانی به سرافتاد 699
135 دیریست که دلدارپیامی نفرستاد 554
136 حسن توهمیشه درفزون باد 462
137 روز وصل دوستداران یادباد 536
138 زان یاردلنوازم شکریست باشکایت 816
139 ای غایب از نظر به خدامی سپارمت 969
140 یارب سببی سازکه .... 477
141 شنیده ام سخنی خوش که پیرکنعان گفت 513
142 ساقی بیاکه یار ز رخ پرده برگرفت 531
143 شربتی ازلب لعلش نچشیدیم وبرفت 473
144 گرزدست زلف مشکینت خطایی رفت رفت 501
145 عیب رندان مکن ای زاهدپاکیزه سرشت 554
146 دیدی که یارجزسرجوروستم نداشت 463
147 جزآستان توام درجهان پناهی نیست 559
148 خواب آن نرگس فتَان تو بی چیزی نیست 519
149 روشن ازپرتورویت نظری نیست 471
150 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 624
151 زاهدظاهرپرست ازحال ماآگاه نیست 719
152 مردم دیده ی ماجزبه رخت ناظرنیست 512
153 کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتانیست 529
154 یارب این شمع دل افروز 735
155 خوشترزعیش وصحبت وباغ وبهارچیست 542
156 مرحباای پیک مشتاقان 446
157 دل سراپرده ی محبت اوست 695
158 زگریه مردم چشمم نشسته درخون است 489
159 منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است 571
160 روزگاریست که سودای بتان دین من است 644
161 روضه ی خلدبرین خلوت درویشان است 726
162 صوفی ازپرتو می رازنهانی دانست 461
163 بی مهررخت روزمرانورنمانده است 477
164 رواق منظرچشم من آشیانه ی توست 554
165 هرگزم نقش تواز لوح دل وجان نرود 490
166 سینه از آتشِ دل در غمِ جانانه بسوخت 493
167 دل می‌رود ز دستم، صاحب دلان، خدا را! 587
168 هزار جهد بکردم که یار من باشی 1120
169 ٬کی شعر تر انگیزد٬ خاطر که حزین باشد 575
170 چراغ دیده ی شب زنده دار من گردی 545
171 چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 493
172 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست 533